مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری از اقدامات انجام گرفته در نوروز سال جاری شهرداری گزیک و همچنین  نمایشگاه صنایع دستی این شهر که در ایام نوروز برای مسافرین نوروزی دایر گردیده بود بازدید داشتند .