تصاویری از اتمام عملیات آسفالت گرم معابر فرعی خیابان امام خمینی در محله عزیزآباد