طرح شهید حاج قاسم سلیمانی

هر خانه یک پایگاه سلامت