با توجه به عدم اتمام فعالیت حصارکشی آرامستان این شهر در سال قبل ، فاز دو اجرایی این پروژه در سال جاری مجددا آغاز گردید .