شهرداری گزیک برای نوروز سال جاری با ایده ای خلاقانه و در راستای فرهنگ سازی استفاده از مواد و مصالح دور ریختنی و غیر قابل استفاده نسبت به ساخت المان های نوروزی اقدام نمود که در بدو امر نیز مورد استقبال شهروندان نیز قرار گرفت .