تلفن مستقیم دفتر شهردار:

05632114010 - 05632113010 داخلی 1

فکس دفتر شهردار:

05632114010

ارسال پیام به شهردار گزیک