کتابخانه شهید باهنر گزیک 

نام مسئول : سرکار خانم حسینی 

تلفن تماس : 05632113166 - 09157562616