تلفن روابط عمومی شهرداری گزیک:

32113010 داخلی امور اداری

 

 

کانال رسمی اطلاع رسانی شهرداری گزیک