نام

سمت

تلفن  

مهندس محمد جانی درمیان

سرپرست شهرداری 

05632114010

مهندس رامین راستکار  مسئول خدمات شهری و حراست 05632113010  داخلی خدمات شهری 
مهندس محمد یعقوبی گزیک مسئل خدمات عمرانی و شهرسازی  05632113010-05658326106
سید عبدالله کاظمی  مسئول امور مالی و ذیحساب  05632113010 داخلی امور مالی 
هادی کمیلی  مسئول امور منابع انسانی و فناوری اطلاعات 05632113010 داخلی امور اداری 
محمد خسروی  کارشناس امور مالی ، کارپرداز و انباردار  05632114010 داخلی امور مالی