1- بقعه تاریخی امامزاده سید ابراهیم الرضا برادر مکرم امام رضا (ع) واقع در روستای آبگرم در فاصله ده کیلومتری گزیک 

2- قبرستان تاریخی گزیک که قدمت ان به حدود 1000 سال قبل بر می گردد . وجود قبرهای بزرگ نشانگر این مدعاست .

3- قلعه تاریخی گزیک واع در بافت قدیمی شهر که آثار کمی از ان باقی مانده است .