به استناد مکاتبه سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی به اطلاع می رساند با توجه به اینکه ثبت نام دریافت کارت الکترونی مرزنشینان (پایان آذرماه ) خاتمه یافته است لذا فقط آندسته از مرزنشینانی که تاریخ اعتبار کارت مبادلات مرزی آنان منقضی شده است می توانند تا پایان اسفند ماه سال جاری نسبت به تمدید کارت اعتباری خود از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت اقدام نمایند . معذالک اعلام می گردد در صورت عدم تمدید بعد از تاریخ مذکور از دریافت سهمیه مرزی محروم خواهند بود .