شهرداری گزیک با توجه به مصوبه شورای محترم اسلامی در نظر دارد در جهت رفاه حال شهروندان گرامی ، نسبت به تخفیف عوارض بهای خدمات شهرداری  از تاریخ بیست و پنجم آبانماه لغایت بیست و پنجم دیماه به میزان 50% اقدام نماید . لذا از کلیه شهروندان تقاضا داریم به جهت بهره مندی از این فرصت استثنائی در فاصله زمانی فوق به شهرداری مراجعه و از تخفیف مربوطه بهره مند گردند . لازم به توضیح است عوارض پذیره ساختمانی ، عوارض خودرو و جرایم کمیسیون های مواد 100 و 77 به دلیل منع قانونی مشمول تخفیف فوق الذکر نمی باشد . 

روابط عمومی شهرداری گزیک