شهر گزیک مرکز بخش گزیک از توابع شهرستان درمیان می باشد ... این بخش و شهرستان دارای مرز مشترک با کشور افغانستان بوده و به فاصله 120 کیلومتری از مرکز استان و 45 کیلومتری از مرز افغانستان قرار گرفته است ...